Preparaty do dezynfekcji narzędzi

INSTRU STAR - koncentrat. Preparat dezynfekcyjny nie zawierający aldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych


Cena dostępna na telefon.

Rodzaj produktu: wyrób medyczny klasa IIb CE 0481

nowoczesny -na bazie pochodnych alkiloaminy

bez aldehydu, fenolu – nie wydziela drażniących oparów

właściwy do precyzyjnych małych narzędzi medycznych i kosmetycznych, laboratoryjnych

bakterio-, prątkobójczy, inaktywuje wirusy Vaccinia, HCV, HBV, HIV, Adeno

wysoka stabilnośd i aktywnośd roztworu do 14 dni

przyjemny i bezpieczny w stosowaniu przy doskonałych właściwościach czyszczących

 INSTRU STAR jest intensywnie czyszczącym, wysoce skutecznym środkiem dezynfekcyjnym do narzędzi medycznych, pozbawionym aldehydu, fenolu i czwartorzędowych związków amoniowych. Oparty na bazie innowacyjnych, chroniących narzędzia cocodiamin, przeznaczony do termolabilnych i termostabilnych narzędzi i akcesoriów wykonanych ze szkła, porcelany, metali i tworzywa sztucznego (nie zalecane dla mosiądzu, miedzi, aluminium). Ze względu na swoje doskonałe właściwości czyszczące INSTRU STAR jest najbardziej odpowiedni do opracowywania instrumentów chirurgicznych oraz drobnych instrumentów inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak również do endoskopów oraz narzędzi anestezjologicznych. Właściwy do stosowania do dezynfekcji w myjniach ultrasonograficznych (3% - 5 min) przy temp. do 45° C. Jest również doskonałym środkiem dezynfekcyjnym do instrumentów dentystycznych.

INSTRU STAR jest przetestowany i pozytywnie zaopiniowany na zgodnośd materiałową przez dwóch wiodących w świecie producentów endoskopów: Karl Storz (Niemcy) i Richard Wolf (Niemcy).

Przetestowane wg standardowych metod DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), normami EN dla dezynfekcji instrumentów i zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha na skutecznośd wirusobójczą.

Certyfikacja przez uniwersytety i instytuty naukowe oraz opinie ekspertów w zakresie działania, w tym: bakterio-, grzybobójczego (w tym A. Niger), prątkobójczego (M. terrae, M. avium) zgodnie ze Standardową Metodą DGHM i normami EN (EN 13624, 13727, 14348, 14561, 14562, 14563).

INSTRU STAR jest wymieniony na liście środków dezynfekcyjnych VAH (Stowarzyszenia Higieny Stosowanej).

Dozowanie i sposób użycia: zanurzyd instrumenty natychmiast po użyciu w roztworze przygotowanym z wody destylowanej lub przegotowanej (najlepiej: 20 - 25°C). Wszystkie powierzchnie i przestrzenie wewnętrzne muszą zostad wypełnione roztworem. Należy zwrócid uwagę na stężenia roztworu i czas ekspozycji. Zdezynfekowane instrumenty przepłukad i dokładnie osuszyd.

W przypadku szczególnego zanieczyszczenia organicznego wskazane jest, by przed dezynfekcją instrumenty były oczyszczone (najlepiej enzymatycznym preparatem INSTRU ZYM).

Woda pitna może służyd do płukania koocowego, jeśli nie zawiera czynników chorobotwórczych, zarazków, w przeciwnym razie płukad wodą destylowaną. Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawartośd chloru jest wysoka, zaleca się, aby woda do ostatniego przepłukiwania była w pełni destylowana.

Instrukcje operacyjne producentów odnośnie opracowywania narzędzi muszą byd bezwzględnie przestrzegane, szczególnie w zakresie czyszczenia, dezynfekcji, płukania, suszenia i składowania.

Roztwór użytkowy INSTRU STAR nie traci swojej skuteczności w obecności białka (krwi) i dlatego może byd używany kilkukrotnie. Przy zanurzaniu uprzednio dobrze umytych instrumentów roztwór może byd skuteczny przynajmniej przez 7 dni. Jednakże, jeśli roztwór staje się nieklarowny powinien byd zmieniony.

Zmiana preparatu: INSTRU STAR nie jest zgodny ze środkami dezynfekcyjnymi zawierającymi aldehyd. Gdy użytkownik użyje go po raz pierwszy i gdy zmienia, należy przygotowad wszystkie instrumenty, akcesoria, wanny i akcesoria pomocnicze tzn. muszą byd starannie oczyszczone i wypłukane. Dla lepszego czyszczenia polecamy preparat myjący INSTRU SOL FORTE.

Naważka: Numer katalogowy:
2 l 43-90070*2l
5 l 43-90071*5l